Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Procedure

§ 7 Arealreservationer

7.1 En arealreservation er en tilkendegivelse af kommunalbestyrelsens intention om at tildele tilsagn, såfremt arealet ikke er eller skal gives til anden ansøger i reservationsperioden.

7.2 En arealreservation er tidsbegrænset til en periode på maksimalt 3 måneder. For arealer til større byggerier eller anlægsarbejder kan reservationen fastsættes til maksimalt 6 måneder.

7.3 En arealreservation giver ikke brugsret til arealet, men skal betragtes som en periode hvor ansøger, har mulighed for at afklare projekt og økonomi m.v.

7.4 En arealreservation bortfalder uden yderligere varsel, såfremt den fastsatte frist i reservationen er overskredet.

§ 8 Krav på arealtildeling

8.1 Såfremt en ansøger opfylder de overfor nævnte betingelser og vilkår, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med den gældende planlægning, har vedkommende krav på at få en arealtildeling.

§ 9 Registrering af arealtildelinger

9.1 Arealmyndigheden skal registrere nye arealtildelinger i NunaGIS/NIN - Grønlands Arealregister.

9.2 Arealmyndigheden foretager i fornødent omfang en gennemgang og ajourføring af eksisterende rettigheder i byer og bygder, således at kommunen tilvejebringer en samlet oversigt over gældende arealrettigheder i kommunen.

§ 10 Forbud efter § 32

10.1 En kommunalbestyrelse kan kun modsætte sig en sådan ansøgning, såfremt der nedlægges et forbud mod anvendelsen efter Planlovens § 32, og kommunalbestyrelsen efterfølgende gennemfører den nødvendige ændring af plangrundlaget. Der kan ikke nedlægges § 32-forbud ved ansøgning om overdragelse, hvis denne ikke medfører ændring af de eksisterende forhold. Her gælder princippet om fortsat lovlig anvendelse.

Departementet for Boliger - Notat:

Arealer udlagt til offentlig service og institutioner (§§ 41-42)

 arealer_til_offentlige_formaal.pdf (198 KB)

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 4-6-2014