Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-K26

0003-K26  Skansen

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Hytter, fritidshuse mv.

Anvendelse specifik
Nedlagte bygder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse.
I området kan der i også begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v.
Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.

Eksisterende forhold
Området har som nedlagt bygd karakter af bymæssig bebyggelse. Der er etableret kørespor og tekniske anlæg

Bebyggelse
Hytter skal opføres med minimum 30 meter til nærmeste nabohytte.
Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip.
Lejrskoler kan opføres i maksimum 2½ etage, og må ikke gives en større højde end 8,5 meter til kip.
Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m²
Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel.
Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca.97 ha
Området har en restrummelighed på op til 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
De eksisterende systemer af veje, kørespor, stier og anløbsbroer kan vedligeholdes og udbygges.
Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion.
Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.
Fast affald skal enten forbrændes eller tages med.
Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.
Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø,
For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017