Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-K61

0003-K61  Nangissat

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Hytter, fritidshuse mv.

Anvendelse specifik
Hytte- og sommerhusområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse.
I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v.
Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.

Eksisterende forhold
Området er delvis bebygget

Bebyggelse
Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte.
Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip.
Hytter må have et areal på maks. 20 m²
Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m²
Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²
Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel.
Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca.1490 ha
Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning.
Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed

Trafikbetjening og forsyning
Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg.
Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion.
Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med.
Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.
Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø,
For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017