Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-K71

0003-K71  Hytte- og sommerhusområde

Lokation - by/bygd
Qaanaaq

Formål
Hytter, fritidshuse mv.

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritliggende fritidshytter og sommerhuse der ikke har status af helårsbeboelse.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 17,9 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse må opføres i op til 1 etage.

Restrummelighed
Der er en restrummelig på op til 29 fritidshytter og sommerhuse i området.

Når ovenstående byggemulig–hed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Der må ikke anlægges veje og kørespor inden for området. Der må gerne køres til og fra hytten via vejen til kirkegården.

Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Desuden må alle mindre anlæg kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 24-7-2018