Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 0003-L14

0003-L14  Aattartoq

Lokation - by/bygd
Nunaannaq (Det aabne land)

Formål
Særligt rekreative områder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter.
Området anvendes til museums- og turismeformål.
Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter.
Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.

Eksisterende forhold
Området er delvis bebygget

Bebyggelse
Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse.
Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip
Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m²
Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²
Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Restrummelighed
Området har et samlet areal på ca. 35 ha
Området har en restrummelighed på én større hytte til turismeformål. Området indeholder desuden 2 eksisterende fangsthytter.

Trafikbetjening og forsyning
Adgangen til delområdet sker gennem den landskabelige bufferzone. Kørsel til delområdet med snescooter må kun ske via de i medfør af en, i kommunal vedtægt for motoriseret færdsel i det åbne land, udlagt snescooterkoridor.
Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse.
Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning.
Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter.
Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.
Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.
Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø,
For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Ingen særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser
Yderligere byggeri og anlæg inden for delområdet udløser et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017