Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1000-C17

1000-C17  Qaqqamut

Lokation - by/bygd
Aasiaat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål. Fælles formål omfatter skole/undervisning, institutioner for børn og unge og ældre, kirke, offentlig administration, boliger, kulturelle formål, fritids- og rekreative formål, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l..
Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonrer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1,1 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.

Restrummelighed
Der kan opføres ny bebyggelse inden for de viste byggefelt.
Området har en restrummelighed på 2.000 m2 afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Ikerasannguaq og Qaqqamut.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.
Ikerasannguaq er omfattet af 12 m vejbyggelinje. Der kan dog etableres parkering, afsætnings-plads o.l. inden for vejbyggelinjen

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017