Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.
Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-C22

1200-C22  Hafnarfjordur-ip Aqquserna

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål. Fælles formål omfatter skole/undervisning, institutioner for børn og unge og ældre, kirke, offentlig administration, boliger, kulturelle formål, fritids- og rekreative formål, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l..
Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonrer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 2.000 m2 afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Hafnarfjordur-ip Aqquserna

Fredede og bevaringsværdige træk
Eksisterende slædespor skal friholdes for bebyggelse, anlæg og oplag

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.
Hafnarfjordur-ip Aqquserna er omfattet af 12 m vejbyggelinje.

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017