Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-C26

1200-C26  Ny kunstgræs boldbane

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Centerområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, hvor der indenfor området kan opføres boldbane med kunstgræs, tilhørende areal til parkering, klubhus og andre fritidsaktiviteter

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fæl-les offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 1,9 ha.

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage.

Restrummelighed
Der kan opføres ny bebyggelse indenfor delområdet på bilag 1. Den nye bebyggelses skal være i overensstemmelse med områdets formål og kan fx være klubhus, omklædning, tilskuerpladser, parkering og legeplads.

Når ovenstående byggemulig–hed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna.

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser.

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.

Qoororsuup Aqquserna er udlagt som sekundær trakfikvej og er omfattet af en 12 m vejbyggelinje målt fra vejmidten

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 27-8-2018