Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1600-C08

1600-C08  Akia (Langø)

Lokation - by/bygd
Upernavik

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Centerområder

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål samt institutioner og fritidsformål, boligformål i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse. Områdets anvendelse er endvidere erhvervsformål i form af kontorer, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted og transport. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 196 ha

Bebyggelse
Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling

Restrummelighed
Området har en restrummelighed på 670 boliger og 25.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik

Fredede og bevaringsværdige træk
Ingen særlige bestemmelser

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

Særlige bestemmelser
Ingen særlige bestemmelser

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 23-5-2017