Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Innaarsuit

Innaarsuit er en mindre bygd med 145 indbyggere (pr. ½ 2013), der ligger ca. 46 km nord for Upernavik. Innaarsuit betyder "de ejendommelige bratninger", og lokaliteten blev taget i brug som boplads i 1910-12. Frem til 1950 var der kun 30 indbyggere i Innaarsuit, men herefter har tallet været støt stigende.

Bygden er vokset op omkring havnen, der ligger i en naturlig bugt på øens vestkyst, hvor joller og småbåde kan ligge beskyttet i læ for vinden. Ved havnen ligger bygdens erhvervsområder samt et mindre centerområde med de fælles servicefaciliteter. Havnen og centerområdet omkranses af et boligområde med spredte enfamiliehuse.

Bygden ligger i bunden af en lavning, og det har i mange år været en barriere for bygdens fysiske udvikling. For nogle år siden blev der imidlertid etableret en ny gennemgående vej, så der blev skabt bedre forbindelse til og mellem bygdens delområder.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Bygdens erhvervsgrundlag er som i Upernaviks andre bygder fiskeri og følgeerhverv, og bygden skal rumme mulighed for udvikling af bæredygtigt fiskeri med udvidelse af indhandling og eventuel turismeerhverv. Der er et generelt ønske om forbedret infrastruktur - en vej til Natiup Ilua kan forbedre erhvervsforholdene. Dumpen ligger uhensigtsmæssig og bør eventuelt flyttes, og flere steder i bygden ligger der affald eller gamle byggematerialer.

Området har et godt fangstmiljø og bygdens fangerkultur ønskes vedligeholdt. Bygden har ønsker om etablering af mange fællesfunktioner, som der bør være plads til i bygdens delområder.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet har samlet set været stigende set over en 30-årig periode. I 1980 var der 81 indbyggere, hvilket steg til 161 indbyggere i 2010. De seneste par år er indbyggertallet faldet og udgør 145 pr. 1/2 2013.

I centerområdet er der begrænset rummelighed for ny bebyggelse, hvorfor det er vigtigt, at delområdets restrummelighed reserveres til fællesformål. Der er udlagt et område til boligformål, hvor der vurderes at være en restrummelighed på ca. 25 boliger.

Boligstandarden i Innaarsuit er relativt højt i forhold til distriktets øvrige bygder, hvilket afspejles af de senere års gunstige udvikling i hellefiskeriet.

Erhverv og havn

Erhvervslivet i Innaarsuit præges af fangst- og fiskererhvervet, og indhandlingsstedet for hellefisk bliver opfattet som den vigtigste del af byens erhvervsliv. Innaarsuit er den bygd i Upernavik-distriktet, hvor fangst og fiskeri har den største andel af den samlede indkomst. Indhandlingen udgjorde i 2001 hele 43,2 % af den samlede bruttoindkomst.

Havneanlægget i Innaarsuit omfatter en anløbsbro med en kajlængde på 9 meter og en vanddybde på 2 meter. Det nuværende anlæg i Innaarsuit vurderes dog at være utilstrækkelige i forhold til den store indhandling og eksport af fangst. Dette forstærkes af KNI Pilersuisoqs overtagelse af bygdesejladsen med anvendelse af indchartrede skibe, som er større end hidtil set.

Arbejdspladserne er knyttet til skolekapellet, filialkontoret, servicehuset, bygdekonsultationen, Pilersuisoq samt Upernavik Seafood A/S. Hertil kommer turisterhvervet. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne i Upernavik-distriktet ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 1.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Helistoppet ligger nord for bygden. Øvrig transport sker med skib, hundeslæde eller snescooter.

Der er én primær vejforbindelse gennem bygden, der forløber fra havne- og erhvervsområdet, gennem centerområdet, den østlige del af boligområdet, op forbi dumpen og helistoppet i nord, for at ende ved kirkegården i nordvest. På sigt ønskes vejen forlænget fra kirkegården og ned til centerområdet, så den danner en ringvej gennem bygden og giver bedre adgang til boligområdet i nordvest.

Den tekniske drift i Innaarsuit varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Elforsyningen er baseret på dieseldrevet bygdeelværk og varmeforsyning på oliefyr. I 2002 blev der etableret et 750 meter vandledningsnet i forbindelse med 3 nye taphuse og fremføring af vand til produktionsanlægget. Vandforsyningen er baseret på overfladevand. Natrenovation foregår ved indsamling af poser, som tømmes fra natrenovationsrampe med slisk.

Alle bygdens fælles faciliteter ligger i centerområdet og omfatter servicehus, filialkontor, bygdekonsultation, kapel og skole. Børnepasningen sker i dagpleje.

Uddannelse

Folkeskolen Fiilimuup Atuarfia har plads til ca. 25 elever fordelt på 1. – 8. klassetrin.

Kultur og fritid

Bygning B-489 i centerområdet er udpeget som bevaringsværdig.

Der er intet forsamlingshus i Innaarsuit, men salen i servicehuset fungerer som bygdens forsamlingshus og danner den overordnede ramme for bygdens kultur- og fritidsliv.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017