Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Oqaatsut

Oqaatsut er med sine ca. 40 indbyggere den mindste af Ilulissats bygder og ligger ca. 18 km nord for Ilulissat. Bygden er også kendt som Rodebay, som de hollandske hvalfangere navngav stedet. Lokaliteten har været beboet siden 1700-tallet – både som inuitboplads og som hvalfangersted - men blev først udsted i 1877. Bygden er placeret på en halvø med udsigt til isbjergene i Diskobugten og spiller stadig en aktiv rolle i forbindelse med hvalfangst i Ilulissat-området på grund af det velegnede hvaloptræksområde. Det grønlandske navn betyder "Skarvene".

Erhvervsgrundlaget i Oqaatsut er primært fiskeri og fangst, men naturligvis også turisme.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Oqaatsut skal tilpasses både bygdens befolkningsudvikling og erhvervsmuligheder. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes i aktivt samspil med Ilulissat. I den forbindelse bør også placering og håndtering af dump og forbrændingsanlæg overvejes. Dertil skal der også være tilstrækkelige fysiske rammer til at sikre et aktivt foreningsliv og fællesskab internt i bygden.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Oqaatsut er mere end halveret siden 1980 (85) og tæller nu 39 personer. Befolkningen tæller kun få børn og unge. Tilbagegangen er dog stagneret siden år 2000, hvor dannelsen af Rodebay Fish stoppede den negative udvikling. Fremadrettet forventes et stabilt befolkningstal, hvorfor der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Oqaatsuts boligbebyggelse består udelukkende af fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage i de traditionelle grønlandske farver. En del af boligerne er kun beboet i perioder af året, hvilket bygden også bærer præg af.

I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 65 boliger i Oqaatsut.

Erhverv og havn

Fiskeri fylder fortsat meget i bybilledet i Oqaatsut. Det skyldes ikke mindst den lokale overtagelse af Royal Greenlands indhandlingssted og produktionsanlæg i år 2000 og dannelsen af Rodebay Fish. Her forarbejdes bl.a. ræklinger, hellefisk og torsk – overvejende til hjemmemarkedet. Fabrikken beskæftiger op til 10 ansatte i højsæsonen.

Placeringen tæt ved Ilulissat betyder, at en del turister besøger bygden – enten på bådtur, til fods eller med hundeslæde. I den forbindelse bliver turisterne typisk bespist med lokale grønlandske specialiteter og får en smagsprøve på fisker- og fangerlivet.

Hovedparten af bygdens arbejdspladser er knyttet til Rodebay Fish, men også turisme- og serviceerhvervet, KNI-butikken, skolen og de kommunale funktioner. Siden 2010 har der samlet set været en lille tilbagegang i beskæftigelsen i Ilulissats bygder.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 1.000 m² til erhvervs- og havneformål. 

Infrastruktur og service

I bygden er der et privat helistop, der ligger lige nordvest for havneområdet. Der er dog ikke serviceaftale om beflyvning af bygden. Herudover foregår transport med båd, hundeslæde eller snescooter - primært til Ilulissat. Bygden har ikke et sammenhængende vejnet, men mindre strækninger i form af kørespor/stier.

Bygdens bebyggelse er ikke kloakeret. Affald deponeres på dumpen ca. 500 m nordvest for bygden, hvor også natrenovation bortskaffes. Vandforsyning sker fra afsaltningsanlæg, og hentes i taphuse. Elværk og tankanlæg ligger på havnen, mens bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr. Den overordnede tekniske drift varetages af Nukissiorfiit.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Uddannelse

I bygden er der skolekapel med kombineret kirke og folkeskole (Oqaatsut Atuarfiat). Skolen har 5 elever fra 1. til 7. klasse. Herefter flyttes eleverne til skolerne i Ilulissat. Desuden er der sygeplejestation, fællesværksted og KNI butik. Børnepasning foregår i dagpleje.

Kultur og fritid

Skolekapellet danner ramme for bygdens kulturliv. Herudover er der rige muligheder for at bruge havet og den omgivende natur til fritids- og friluftsaktiviteter. Endelig benytter bygdebefolkningen også det brede udbud af faciliteter i Ilulissat.

Oqaatsuts ældste bygninger ligger inderst i bugten og omfatter følgende bevaringsværdige bygninger: Et pakhus fra 1894 (B-62), et kontor fra 1898 (B-66), det tidl. forsamlingshus fra 1923 (B-111) samt den gamle butik fra 1923 (B-122). Kirkegården er placeret i bygdens sydlige udkant.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 29-3-2017