Begrænset gyldighedsområde
Fra den 1. januar 2019 trådte Avannaata Kommuneplan 2018-2030 i kraft og var fra denne dato gældende kommuneplania.avannaata.gl
Det betyder, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 fra den 1. januar 2019 kun er gældende for Kommune Qeqertalik.

Uddannelse og sundhed

Skoler, gymnasium og videregående uddannelser

Der er i alt 41 folkeskoler i Qaasuitsup Kommunia. Skolerne i de største byer har typisk 1. til 10. klasse, mens de mindre skoler i bygderne går fra 1. til 7. klasse. De primære udfordringer på folkeskoleområdet er lave elevtal på især bygdeskolerne samt et presserende renoveringsbehov.

I Qasigiannguit er der desuden en efterskole – Villads Villadsenip efterskolia - med plads til 80 elever. Efterskolen tilbyder tre linjefag: Adventure/Outdoor, Design/Kunst og Kommunikation/IT. Skolen oplever gode resultater ift. at få eleverne videre i uddannelsessystemet – godt 70 % af eleverne vælger efterfølgende en videregående uddannelse.

Kommunens GU – Nordgrønlands gymnasium - ligger i Aasiaat og har 17 tilknyttede kollegier med lidt forskellig indretning og funktion. Derudover har GU-Aasiaat lejemål ude i byen. Årligt tager ca. 90 elever afgangseksamen fra gymnasiet.

Hver af de 8 byer har en lokal Piareersarfik, som tilbyder et 1-årigt FA-skoleophold til opkvalificering/forberedelse som afsæt til et erhvervsjob eller en videregående uddannelse.

Grønlands eneste fisker- og fangerskole ligger i Uummannaq. Her tilbydes en 2-årig uddannelse i fangst og fiskeri. Herudover ligger Grønlands Socialpædagogiske seminarium i Ilulissat.

Gennem kommuneplanlægningen skal der sikres de nødvendige arealer til f.eks. udvidelser og forbedringer af faciliteterne på kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner. Qaasuitsup Kommunias 8 byer skal fortsat styrkes som centre for uddannelse, men indsatsen i den kommende planperiode vil primært være knyttet til renovering og mindre udvidelser af de eksisterende skoler og uddannelsesinstitutioner. Der vurderes at være tilstrækkelig rummelighed til sikring af dette i kommuneplanens relevante delområder.

Sundhed

Qaasuitsup Kommunia hører under Sundhedsregionerne Disko og Avannaa, der blev oprettet ved implementering af sundhedsreformen i januar 2011. I hver region er der et regionssygehus, som har det overordnede ansvar for sundhedsbetjeningen i regionen, herunder på de tilknyttede sygehuse og sundhedscentre samt i de mindre sygeplejestationer. Kommunens to regionssygehuse ligger i hhv. Ilulissat og Aasiaat, mens de øvrige 6 byer har enten sundhedscenter eller sygehus, jf. hovedstrukturkortet.

Sundhedsregionerne omfatter også tandplejen, der distriktsvis dækkes med én eller flere tandlæger. I Kaangatsiaq og Qaanaaq er der kun tandlægebetjening en del af året.

Med sundhedsreformen fra i 2011 blev der ligeledes indført telemedicin, som et nyt tilbud til borgerne i bl.a. de mere fjerntliggende bosteder. Der er varierende erfaringer med brugen af telemedicin, men med ansættelsen af en telemedicinsk konsulent i 2013 er det besluttet at fortsætte og udvikle sundhedstilbuddet, så det bliver hurtigere og nemmere at stille en korrekt diagnose og iværksætte behandling.

Den fremadrettede sundhedsindsats bygger på den nuværende regionsstruktur, hvor sundhedsvæsnet er til stede og tilgængelig alle steder i landet, og hvor den igangværende digitalisering fortsættes. Der vil være særligt fokus på forebyggelse og sundhedsfremme – bl.a. med udsigten til større udgifter som følge af flere ældre, flere livsstilssygedomme, dyrere og mere specialiserede behandlinger samt større krav til kvalitet og borgerkontakt. Alt sammen med betydning for borgerne i Qaasuitsup Kommunia.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Sidst redigeret 28-1-2014