Limited area of ​​validity
From January 1st 2019 the Avannaata Municipal Plan 2018-2030 became applicable and has since then been in effect kommuneplania.avannaata.gl
This means that the Qaasuitsup Municipal Plan 2014-2026 has since January 1st 2019 only been applicable to Kommune Qeqertalik.
You are here: Front page Plans for towns and settlements Subarea plans Adopted 1707-E03

1707-E03  Tankanlæg

Location – town/settlement
Qeqertat

Purpose
Technical supply plants and other infrastructure

Specific use
Technical supply plants

Use
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg.

Current conditions
Området omfatter et areal på cirka 3 ha.

Building provisions
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m

Remaining available space
Ingen særlige bestemmelser

Traffic service and utilities
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af kørespor og stier.

Listed, protected and preservation-worthy features
Ingen særlige bestemmelser

Regulated zones
Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen.

Special provisions
1. Anlægget skal følge gældende sikkerhedsstandarder fastsat efter ”Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker”, udgivet i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker, jf. Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.
2. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomhed m.v.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Last edited 15-9-2017