Immikkoortortaq pillugu atuutilersitsineq aalajangersimasumik killeqarpoq
Ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu Avannaata Kommunia pillugu pilersaarut 2018-20130 atuutilersinneqarpoq ullorlu taanna aallarnerfigalugu atuutilerluni kommuneplania.avannaata.gl
Tamanna isumaqarpoq, Qaasuitsup Kommunia pillugu pilersaarut 2014-2026 taamaallaat Kommune Qeqertalik kisiat pillugu ulloq 1. januar 2019 aallarnerfigalugu atuutilermat.
Uaniipputit: Saqqaa Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat Nunaminertanut pilersaarutit Akuerisaq 1707-E03

1707-E03  Tankanlæg

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik
Qeqertat

Siunertaq
Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu

Atorneqarnissaa immikkut ittumik
Teknikkimut atortut

Atorneqarnissaa
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg.

Pissutsit atuuttut
Området omfatter et areal på cirka 3 ha.

Sanaartorfik
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m

Inissaq sinneruttoq
Ingen særlige bestemmelser

Angallanneq pilersuinerlu
Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via eksisterende system af kørespor og stier.

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu
Ingen særlige bestemmelser

Immikkut aalajangersaaffigisat
Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen.

Immikkut aalajangersakkat
1. Anlægget skal følge gældende sikkerhedsstandarder fastsat efter ”Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker”, udgivet i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker, jf. Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.
2. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomhed m.v.

Avannaata Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.avannaata.gl · E-mail: plania@avannaata.gl · Tlf.: +299 70 18 00
Kommune Qeqertalik · Postboks 220 · 3950 Aasiaat · Grønland · www.qeqertalik.gl · E-mail: plan@qeqertalik.gl · Tlf.: +299 70 19 00
Kingullermik iluarsineqarpoq 15-9-2017